Pytania

Najczęstsze pytania dotyczace metody Tomatisa®

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Tu znajdą Państwo najczęściej zadawane pytania dotyczące Metody Tomatisa®.

Najbardziej widocznymi rezultatami, o których rodzice informują najczęściej konsultantów Tomatisa® dotyczą polepszenia :

 • jakości głosu (mówionego i śpiewanego)
 • koncentracji
 • rozumienia
 • zdolności do komunikowania się
 • czytania
 • wyrażania się ustnego i pisemnego
 • precyzji gestów
 • szybkości
 • punktualności
 • lepszego poczucia rytmu
 • autonomii
 • ogólnego zachowania (spokój, otwartość, itd...).

Objawy odpowiadające rezultatom Metody Tomatisa® powinny być analizowane na dwóch poziomach, pierwszym nieco powierzchownym i drugim bardziej dogłębnym.
Na poziomie powierzchownym liczne pozytywne zjawiska są do zaobserwowania bardzo szybko, a ma to miejsce po kilku tygodniach czy nawet kilku dniach od rozpoczęcia seansów z zastosowaniem Ucha Elektronicznego. z tego właśnie powodu Metoda Tomatisa® traktowana jest jako proces dynamiczny i łatwy do przeprowadzenia, zarówno dla podmiotu, który z niego korzysta, jak i dla jego otoczenia.
Na poziomie pogłębionym zauważyć należy, że reorganizacja życia jaka następuje po wprowadzeniu seansów słuchowych pozwala podmiotowi odnaleźć swoją własną równowagę wewnętrzną i tym samym zmienić, w dobrym tego słowa znaczeniu, własną hierarchię wartości. Ta głęboka ewolucja jest dużo mniej spektakularna i dokonuje się w wolniejszym tempie.
Jednym z ważniejszych elementów jest wiedza, że poprawa będzie miała miejsce nie tylko w trakcie terapii, ale utrzyma się także po zakończeniu sesji Tomatisa. W ten sposób właściwie przeprowadzona praca z Uchem Elektronicznym daje wieloletnie efekty, a podmiot odnajdujący się ponownie w swoich normach ewolucyjnych jest w stanie, który zakłócić może wyłącznie niespodziewany przyczynek sił wyższych : w takim przypadku, nawet krótka sesja w Centrum Tomatisa® często wystarczy dla przywrócenia równowagi i umożliwienia kontynuacji ewolucji.

Tak, postępy poczynione w trakcie sesji Tomatisa® utrzymują się z tego prostego powodu, że nie są one elementem wytworzonym, lecz powrotem do stanu równowagi. Albowiem, nawet jeżeli motywy wizyt po poradę w Centrum Tomatisa® są bardzo zróżnicowane, to każdorazowo dotyczą ona jakiejś dysfunkcji, czyli mniej lub bardziej określonemu stanowi niezrównoważenia neurofizjologicznego.

Praca z Uchem Elektronicznym będzie miała na celu przywrócić podmiot do stanu równowagi, który z racji swojej normalności mniejszej ilości wysiłku niż dowolna inna sytuacja dysfunkcyjna. Tak więc w ogromnej większości przypadków stwierdza się nie tylko trwanie postępu w trakcie sesji, ale również jego utrzymanie, gdy tylko proces ewolucji doprowadzi do stanu normalności.

Metoda Tomatisa® jest skuteczna we wszystkich okolicznościach, ale trzeba mieć świadomość, iż niektóre kryteria mogą ułatwiać lub, wręcz przeciwnie, hamować poprawę sytuacji danego pacjenta.

W ten sposób, w zależności od powodu konsultacji, młody wiek może być czynnikiem ułatwiającym : w szczególności kiedy problematyka dotyczy problemów językowych, psychomotorycznych lub szkolnych. Natomiast u pacjentów starszych (młodzież, dorośli), motywacja osobista pozwala bardzo często pokonać trudności spowodowane długotrwałością zaburzeń.

W praktyce nie ma więc rzeczywistego limitu wiekowego w celu skorzystania z Metody Tomatisa®, a doświadczenie pokazuje, że dobre rezultaty uzyskuje się w przypadkach znaczącej większości osób, niezależnie od tego czy będą one dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi czy starszymi.

Nie, ponieważ Metoda Tomatisa® nie jest leczeniem w medycznym znaczeniu tego słowa. I nawet jeżeli jest ona stosowana przez osobę ze świata medycyny, nauk paramedycznych, pedagogiki, sportu czy artystycznego nie zastąpi ona nigdy ich technik, mogąc tylko, w danym przypadku, zwiększyć ich skuteczność

W rzeczywistości Metoda Tomatisa® pozwala po prostu na powolny powrót do normalności nie powodując sytuacji traumatycznych, ani stanów niezrównoważenia. Podmiot odnajduje swoją własna normę, co ma podwójną korzyść, z jednej strony przyniesienie mu ulgi, z drugiej zaś pozwolić mu na utrzymanie bez wysiłku postępu uzyskanego w trakcie sesji z Uchem Elektronicznym.

Na początku, w trakcie oraz na koniec sesji (czyli mniej więcej co 15 godzin) przeprowadzany jest test uwagi słuchowej, któremu towarzyszy wywiad, co pozwala uzyskać konsultantowi określone informacje od klienta i/lub jego rodziców jeśli mamy do czynienia z dzieckiem, a następnie wyjaśnia się mu/im z jakim przypadkiem mamy do czynienia bazując na obserwacji i testach.

Test uwagi słuchowej może zostać w niektórych przypadkach zostać wzbogacony o szeroki zestaw innych testów, ale on sam pozwala już na przedstawienie precyzyjnych i obiektywnych informacji dotyczących przede wszystkim funkcji analizy dźwięków,lateralizacji słuchowej, spacjalizacji i dostosowania do otaczającego środowiska.

Czas stosowania Metody Tomatisa® może być bardzo zróżnicowany w zależności od ilości pracy jakiej wymaga trudności do pokonania. W takim stanie rzeczy celem jest zawsze umożliwienie osobie poddającej się terapii uzyskanie w jak najszybszym okresie optymalnej autonomii, czyli pracę z Uchem Elektronicznym, w miarę możliwości, ograniczyć w czasie.

Tytułem przykładu, ilość sesji w Centrum Tomatisa® rzadko przekracza 3 lub 4, pierwsza trwa 2 godziny dziennie przez 13 dni. Po każdej sesji następuje okres integracji, w trakcie którego pacjent nie odbywa seansów : w ten sposób upływają 3 lub 4 tygodnie między 1 i 2 sesją, 2 do 3 miesięcy między 2 i 3 i 6 miesięcy między 3 i ewentualną 4 sesją.

Na Metodę Tomatisa® powołuje się wiele źródeł na całym świecie, ponieważ jej sława budzi zaufanie klientów ; niestety sprzedawane produkty często nie mają żadnego związku z pracami Alfreda Tomatisa.

Powołujące się na Metodę Tomatisa® płyty kompaktowe niejednokrotnie są tylko zbiorami lepiej lub gorzej nagranych utworów muzycznych, które nie mogą stworzyć efektu Metody Tomatisa® jeśli dana osoba nie wykorzystuje Ucha Elektronicznego, koniecznego do uzyskania „efektu Tomatisa”.

Te bardzo specyficzne funkcje pozwalają dzięki elektronicznemu bramkowaniu, przewodnictwu kostnemu i powietrznemu na pracę nad słuchaniem, lateralizacją słuchową, spacjalizacją, akomodacją, precesją, analiza dźwięków i wreszcie na pętli słuchowo-głosowej.

Tak, i w niektórych przypadkach może to się okazać nawet przydatne . Może się zdarzyć, że osoba już jest poddawana terapii, a jej terapeuta znając Metodę Tomatisa® jest świadomy aktywacji, jakiej można dokonać pracując z Uchem Elektronicznym, albo konsultant Tomatisa® uzna, ze nie istnieją żadne przeciwwskazania, aby klient został poddany terapii zewnętrznej, radząc wyłącznie poczekać żeby ustabilizowały się efekty seansów przed przystąpieniem do innego sposobu postępowania. Wreszcie może się zdarzyć, że konsultant Tomatisa ®stwierdzi problem, który wymaga terapii zewnętrznej : po identyfikacji problemu doradzi on swojemu klientowi wizytę u innego terapeuty, nawet gdyby to miało miejsce w trakcie sesji lub nawet przed seansami z Uchem Elektronicznym.

W takich przypadkach Metoda Tomatisa® będzie oddziaływała jako technika pozwalająca zoptymalizować skuteczność terapii zewnętrznych : nie będzie tu miejsca na niezgodność czy konkurencyjność, a wręcz przeciwnie wsparcie przyspieszające skuteczność. Wielu ludzi z branży już o tym wie i decyduje się współpracować ze specjalistami Tomatisa, lub decydują się kształcić osobiście na potrzeby tej Metody, żeby uczynić skuteczniejszymi własne techniki pracy.

Żeby mózg zmienił swoje metody percepcji należy przekazywać mu przez pewien czas powtarzające się często informacje w dość żwawym rytmie. To ćwiczenia, jak każde inne, czy to natury intelektualnej, czy sportowej, powoduje prawdziwe rozkojarzenie powodujące, iż ciało zdaje sobie sprawę, że może funkcjonować inaczej, albo że przynajmniej ma możliwość wyboru.

Reguła seansów intensywnych dotyczy wszystkich, ale wyniki mogą być bardzo zróżnicowane w zależności od natury problemu, z którym mamy do czynienia, wiekiem pacjenta, jego motywacją, dyspozycyjnością itd...

Najpowszechniejszą regułą jest odbywanie pierwszej sesji w ciągu 13 dni, po 2 godziny dziennie ; w dalszym ciągu sesje są co najmniej ograniczone, ponieważ Metoda Tomatisa® nigdy nie stawiała sobie za cel uzależnianie podmiotów, rzadko przekraczając 13 dni przedzielonych od siebie wieloma tygodniami.

Z tego samego powodu, że mózg potrzebuje intensywnej i powtarzalnej stymulacji, ma także potrzebę okresu kiedy nie jest pobudzany, żeby móc skonstruować i ustabilizować poczynione zmiany. Reguła ta jest zawarta w każdej formie treningu, ponieważ jej zasadą jest to, że po wysiłku następuje faza pozornej pasywności : faktycznie zaś chodzi o fazę integracji.

Pobudzenie powoduje rodzaj perturbacji naszego organizmu, dlatego musimy zapewnić mu fazy odpoczynku, w trakcie których odbywa się owa integracja. To jest również powodem tego, że pierwsza sesja odbywa się w ciągu 13 dni po 2 godziny dziennie stymulacji Uchem Elektronicznym, a po niej następują sesje 13 dniowe, zazwyczaj w ograniczonej ilości ; celem Metody Tomatisa® jest doprowadzenie pacjenta w jak najszybszym czasie do stanu optymalnej autonomii. Pierwsze 2 sesje dzieli przerwa rzędu 4 do 6 tygodni, następnie 2 do 3 miesięcy pomiędzy 2 i 3 sesją, wreszcie 6 miesięcy między 3 i ewentualną 4 sesją.

Faktem jest, że po wielu doświadczeniach z innymi rodzajami muzyki, wyniki osiągnięte przy wykorzystaniu muzyki Mozarta są zadziwiające, niezależnie od rejonu świata, gdzie ją ją zastosowano : stwierdziliśmy faktycznie, że muzyka ta jest na wszystkich kontynentach nie tylko akceptowana, ale pozwala także każdemu pacjentowi odnaleźć własną równowagę wewnętrzną.

Żeby zrozumieć to oddziaływanie na ludzkie zrównoważenie trzeba pamiętać, że muzykę cechuje rytm, który dotyka sfery cielesnej, harmonia, która ma kontakt ze sferą emocjonalną i melodia, mająca powiązanie ze strukturami intelektu.

W epoce klasycznej te trzy parametry miały być idealnie zrównoważone, co jednak rzadko miało miejsce, gdyż zazwyczaj dominował jeden z nich, tworząc szczególny rodzaj przekazu muzycznego ; w przypadku Mozarta zaś, wydaje się, że ta równowaga została osiągnięta nadając tej muzyce uniwersalny charakter.

Mniej więcej do częstotliwości 4000 herców filtrowanie pozwala mózgowi orientować się w kwestii analizy akustycznej poszczególnych stref ; słuchanie dźwięków filtrowanych na wyższym poziomie odpowiada doświadczeniom okresu płodowego, co nie zmienia faktu, że płód słyszy także niższe częstotliwości.

Według Alfreda Tomatisa, skoro ucho funkcjonuje tak wcześnie w okresie rozwoju płodowego, to ma to miejsce po to żeby dynamizować układ nerwowy w czasie jego kształtowania ; wykorzystując tą ważną rolę ucha w okresie płodowym Alfred Tomatis zastosował dźwięki filtrowane, aby wspomóc ucho w jego funkcji rozróżniania dźwięków

Poza tym, z racji fizjologii ucha środkowego dźwięki wysokie powodują pobudzenie nerwowe dużo silniejsze niż dźwięki niskie: zważywszy na fakt, że komórki rzęsowate będące receptorami stymulacji dźwiękowej są dużo liczniejsze w strefie recepcji i analizy dźwięków wysokich niż w strefie dźwięków niskich.

Metoda Tomatisa nie jest w stanie poprawić słuchu kiedy jego utrata jest nieodwracalna ; natomiast pozwala ona, niezależnie od przypadku, polepszyć potencjał słyszalności nawet stosunkowo słabej.

METODA TOMATISA®